Нормативни документи

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2021/2022 година

Правилник за устройството и дейността на ПГХВТ „Луи Пастьор“

Стратегия за развитие на ПГХВТ „Луи Пастьор“ 2020-2024 год.

Годишен план за изпълнение на стратегията на ПГХВТ „Луи Пастьор“

Форми на обучение за учебната 2021-2022 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021/2022 учебна година

Мерки за повишаване качеството на професионалното образование и обучение в ПГХВТ „Луи Пастьор“

Училищен учебе.н план 8-10 клас ДФО

Училищен учебен план – 10-12 клас, ДФО

Училищен учебен план СФО

План за изпълнениУчилищен учебен план СФОе на дейностите по стратегията на ПГХВТ „Луи Пастьор“ 

Правилник за устройството и дейността на ПГХВТ „Луи Пастьор“ 2020/2021 год.

Годишен план за изпълнение на стратегията на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен за учебната 2020/2021 година

Стратегия за развитие на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен 2020/2024 год.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

Форми на обучение за учебната 2020/2021 година

Програма и мерки за повишаване качеството на професионалното образование и обучение в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен

Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2020/2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2020/2021 година