Нормативни документи

 

Правилник за устройството и дейността на ПГХВТ „Луи Пастьор“

Годишен план за изпълнение на стратегията на ПГХВТ „Луи Пастьор“ за учебната 2022/2023 год.

Стратегия за развитие на ПГХВТ „Луи Пастьор“ 2020 – 2024 год.

Форми на обучение в ПГХВТ „Луи Пастьор“ за учебната 2022/2023 год.

Програма и мерки за повишаване качеството на професионалното образование и обучение в ПГХВТ „Луи Пастьор“ за учебната 2022/2023 год.

Програма за превенция на ранното напускане за учебната 2022/2023 год.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищен учебен план 2022/2023 год., дневна форма на обучение

Училищен учебен план 2022/2023 год., самостоятелна форма на обучение

 

 

 

 

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2021/2022 година

Правилник за устройството и дейността на ПГХВТ „Луи Пастьор“