Проект „Ученически практики – 2″

Ученици от ПГХВТ „Луи Пастьор”, навършили 16 години и обучаващи се по специалностите „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост”  и „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ са участници по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Проектът подпомага решаването на идентифицирани предизвикателства в ПОО в съответствие с приоритетите на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) като целта е повишаване качеството на професионалното образование и обучение  и ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Партньори на гимназията по проекта са: „Преслав Клима АС” ООД, ЕТ „Димитър Петров”, „Фиеста 13” ООД и „Н & В”. В тези плевенски фирми учениците с желание допълнително практикуват в реална работна среда и са уверени, че по този начин ще се  улесни прехода от професионалното им образование  към трудовата им заетост.